Betalings

voorwaarden

Afspraak verzetten? Doe het tijdig!

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst tussen u en WIJKfysio.
  • Wanneer de genoten diensten niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, ontvangt u een particuliere factuur.
  • Afspraken die u niet kunt nakomen, moet u minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dit kunt u doen via het telefoonnummer onderaan deze pagina. Spreekt u alstublieft zo nodig de voicemail in.
  • Bij niet (tijdig) afzeggen van een afspraak, heeft WIJKfysio het recht de voorgenomen dienst bij u in rekening te brengen. Niet nagekomen afspraken worden namelijk niet door uw zorgverzekering vergoed.
  • Houdt u alstublieft aan de betaaltermijn op aan u gerichte factuur voor geleverde diensten. Na aanmanen wegens achterstallige betaling kunnen wij een incassoprocedure opstarten.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor uw eigen rekening. De incassokosten bedragen volgens de wet 15% voor een hoofdsom tot € 2500,- met een minimum van € 40,-. De buitengerechtelijke incassokosten, berekend volgens de staffel van de Hoge Raad, worden vermeerderd met de wettelijke rente.